Zamów dietę

Polityka prywatności

Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane ze starannością i z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych. Z niniejszej Polityki Prywatności dowiesz się, w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie, będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r., Dz.Urz. UE L 119, s. 1 (RODO). Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez MójCatering. Polityka dotyczy wszystkich Klientów MójCatering, a także wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową www.mojcatering.com.pl. Nasza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych innych przedsiębiorców. Każdy z tych przedsiębiorców może mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani za produkty i usługi stron trzecich.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki Prywatności oraz z Regulaminem Serwisu MOJCATERING.COM.PL, określającym warunki korzystania z naszych usług.

 

Twoje dane osobowe i sposób ich wykorzystywania

W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o celach, podstawach prawnych przetwarzania, zakresie wykorzystania oraz okresie przechowywania Twoich danych przez MójCatering.
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale w pewnym zakresie niezbędne do zawarcia umowy z MójCatering, jak również może wynikać z przepisów prawa. Brak podania niezbędnych danych uniemożliwi zawarcie umowy (przyjęcie od Ciebie zamówienia).

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Natural Brands Sp. z o.o. z siedzibą w Markach, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 5C, 05-270 Marki, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki, REGON: 368267956, NIP: 5252722764, zwanym dalej MójCatering.

 

Świadczenie usług MójCatering

Świadczenie usług MójCatering obejmuje następujące działania po stronie MójCatering: czynności administracyjne związane z przyjęciem i realizacją zamówienia, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, fakturowanie, pobieranie opłat, rozpatrywanie reklamacji, ewentualne dochodzenie wierzytelności, kontrolę jakości usług, oferowanie Ci produktów i usług (marketing bezpośredni). Dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej w celu realizacji zamówienia, a także innym podmiotom realizującym w imieniu Natural Brands działania marketingowe/reklamowe jak np. Google Ads, Facebook Ads, itp.

 

Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem usług MójCatering?

Dane osobowe (imię, nazwisko, dane adresowe, telefoniczne, mailowe) oraz dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Ciebie naszej strony internetowej www.mojcatering.com.pl (w tym dane zbierane automatycznie w plikach cookies).

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane? Jak długo je przechowujemy?

Twoje dane przetwarzamy wyłącznie w związku z usługami, które realizujemy i tylko wtedy, kiedy mamy do tego podstawę. Dane te przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą różnić się w zależności od celu przetwarzania. Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

 

Jaki to cel, podstawa i jak długo?

1) wykonanie umowy (dostawy zestawów dietetycznych MójCatering), na podstawie złożonego zamówienia na zestawy dietetyczne MójCatering – przez okres realizacji zamówienia.

2) zarekomendowanie odpowiedniej diety przez dietetyka MójCatering (dotyczy informacji o stanie zdrowia), na podstawie wyrażonej zgody – do czasu cofnięcia zgody.

3) marketing własnych produktów lub usług MójCatering, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych – do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po zrealizowaniu Umowy, na podstawie wyrażonej zgody – do czasu cofnięcia tej zgody. Uzasadnionym interesem jest prowadzenie przez MójCatering marketingu bezpośredniego swoich usług. W tym celu przetwarzane będą dane w zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe. Niniejsza zgoda udzielona jest bezterminowo, do odwołania.

4) zbieranie opinii o jakości produktów i usług MójCatering, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych – przez okres realizacji zamówienia, do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu. Uzasadnionym interesem jest zbieranie opinii przez MójCatering w celu doskonalenia jakości produktów i usług. W tym celu przetwarzane będą̨ dane w zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe.

5) rachunkowy, na podstawie przepisów o rachunkowości – przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym płatność związana ze zrealizowaną umową została ostatecznie spłacona, rozliczona lub przedawniona.

6) ewentualna windykacja i dochodzenie roszczeń oraz obrona praw MójCatering w postępowaniu karnym, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu MójCatering, do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń, zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa. Prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość dochodzenia roszczeń przez MójCatering.

 

Czy udostępniamy komukolwiek Twoje dane?

Udostępniamy dane Klientów MójCatering tylko wtedy, gdy jest to niezbędne w związku z realizacją usług MójCatering Działania takie są zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Możemy udostępniać dane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie MójCatering jako administratora, m.in. kurierom realizującym dostawy zestawów dietetycznych, podmiotom z którymi MójCatering współpracuje w zakresie przygotowywania zestawów dietetycznych, dostawcom usług IT mającym siedzibę̨ w Polsce, dostawcom usług archiwizacji dokumentacji, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, kancelariom prawnym świadczącym wsparcie prawne, agencjom marketingowym, biurom rachunkowym – przy czym takie podmioty przetwarzają̨ dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Nie przekazujemy Twoich danych poza obszar Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Ekonomicznego.

 

Masz kontrolę nad swoimi danymi i masz następujące prawa

Prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na:

  • przetwarzanie Twoich danych kontaktowych, tj. adresu e-mail i numeru telefonu w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail, numer sms, w drodze połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem automatycznych urządzeń wywołujących.

Prawo do wniesienia sprzeciwu:

  • w zakresie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług MójCatering.
  • dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów MójCatering, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją

prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej; do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez MójCatering;

prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są nieprawidłowe lub niekompletne;

prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a MójCatering nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego;

prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Ciebie, w formacie do odczytu maszynowego, np. gdybyś chciał udostępnić je innemu dostawcy usług; uprawnienie to dotyczy wyłącznie danych osobowych, które MójCatering przetwarza na podstawie Twojej zgody lub na podstawie zawartej umowy (realizowanego zamówienia).

prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):

  • jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;
  • jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;
  • jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
  • jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub dzwoniąc na naszą infolinię.

MójCatering udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji.

W celu realizacji Twojego żądania jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby. Możemy również nagrywać Twoje połączenia telefoniczne z naszym biurem obsługi.

Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, MójCatering może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Wystawienia opinii.
Współpracujemy z narzędziami służącym do badania satysfakcji naszych klientów ze świadczonych przez nas usług/sprzedawanych produktów. W ramach współpracy będziemy prosili Cię o wypełnienie ankiety lub wystawienie nam lub naszym produktom/usługom recenzji.
Dodatkowo narzędzia przetwarzają dane dotyczące Twojej aktywności w naszym serwisie (odwiedzane podstrony, czas wizyty w danym miejscu, kliknięcia, sposób korzystania z usług/oglądane produkty), informacje o urządzeniu końcowym lub przeglądarce, w tym jego lokalizację.
Zawarliśmy stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Zaznaczamy, że Twoje dane nie będą profilowane przy wykorzystaniu narzędzii do opinii Udzieloną zgodę mogą Państwo odwołać w każdej chwili poprzez wysłanie stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa.

Przydatne informacje kontaktowe. Aktualizacje naszej Polityki 

Jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

W związku z potrzebami, jakie mogą wyniknąć z rozwoju oferowanych przez nas usług albo zmian regulacyjnych, uprawnieni jesteśmy do zmiany Polityki. Nowa wersja Polityki publikowana będzie na naszej stronie internetowej www.mojcatering.com.pl.

Google Ads i konwersje rozszerzone

Aby zmierzyć skuteczność naszej reklamy w Google, używamy narzędzia Google Ads. Google Ads ustawia plik cookie na komputerze użytkownika („cookie konwersji”), jeśli użytkownik trafił na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google. Pliki te tracą swoją ważność po 3 miesiącach i nie są używane do identyfikacji osobistej. Służą one jedynie do stwierdzenia, że Użytkownik kliknął na jedno z naszych ogłoszeń i w ten sposób został przekierowany do Serwisu. W ten sposób poznajemy łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli na jedno z naszych ogłoszeń i zostali przekierowani do Serwisu. Nie otrzymujemy jednak informacji, które mogłyby nam posłużyć do identyfikacji Użytkowników.

Serwis wykorzystuje także konwersje rozszerzone. Jest to funkcja, która zwiększa dokładność pomiaru konwersji i umożliwia jej skuteczniejsze badanie. Uzupełnia ona dotychczasowe tagi konwersji. Dane dotyczące konwersji przesyłane są do Google po ich zaszyfrowaniu przy użyciu algorytmu szyfrowania jednokierunkowego SHA256. W celu korzystania z konwersji rozszerzonych w tagach śledzenia konwersji adres e-mail Użytkownika jest rejestrowany i szyfrowany.

Poprzez opisany pomiar wydajności, Google otrzymuje częściowo zanonimizowane dane osobowe, które są również przechowywane i przetwarzane na serwerach w USA (tzn. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym). Przetwarzanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym może powodować ograniczone lub uniemożliwione korzystanie z przysługujących na mocy RODO praw osoby, której dane dotyczą. Wprowadzone przez władze amerykańskie zabezpieczenia dotyczące przetwarzania danych w obszarze bezpieczeństwa narodowego mają zastosowanie do wszystkich danych przekazywanych z terytorium EOG do USA. Odnoszą się one również do danych przekazywanych przy wykorzystaniu zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO, np. standardowych klauzul umownych.

Obecnie Komisja Europejska w komunikacie z 10.07.2023 r. (wg. Komunikatu UODO: https://uodo.gov.pl/pl/138/2767) zdecydowała, że Stany Zjednoczone zasadniczo zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych. Jednakże Google zobowiązał się do przestrzegania określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych Zasad ramowych EU-U.S. Trans-Atlantic Data Privacy Framework.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: policies.google.com/privacy/frameworks
Dodatkowe informacje na temat:
– praktyk Google w zakresie ochrony prywatności można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/privacy
– w jaki sposób Google używa danych z witryn i aplikacji, można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
Dane przekazywane są do Google na podstawie właściwych standardowych klauzul umownych przyjętych na podstawie RODO. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w tym procesie śledzenia, możesz:
– go dezaktywować poprzez: Menedżera Preferencji Reklam: https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=pl
– również wyłączyć pliki cookies do śledzenia konwersji, ustawiając swoją przeglądarkę na blokowanie plików cookies z domeny: https://myadcenter.google.com/home?hl=pl&sasb=true&ref=ad-settings