Zamów dietę

Regulamin

I. Definicje

Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu należącego do Natural Brands Sp. z o.o.
Natural Brands Sp. z o.o., dalej Natural Brands z siedzibą w Markach, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 5C, 05-270 Marki, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki, REGON: 368267956, NIP: 5252722764;
Sklep internetowy – serwis internetowy należący do Natural Brands, umożliwiający zakup produktów Natural Brands drogą elektroniczną.
Dostawa zestawów – transakcje elektroniczne zawierane przez Natural Brands za pośrednictwem serwisu internetowego, polegające na przygotowaniu i dostarczaniu przez Natural Brands zestawów dietetycznych.
Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Natural Brands za pośrednictwem serwisu internetowego, polegające na świadczeniu usługi i dostawie cateringu dietetycznego.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę z Natural Brands.
Konto klienta – zbiór informacji o Kliencie (w tym danych adresowych Klienta oraz historii jego zamówień) znajdujący się w systemie teleinformatycznym Natural Brands.
Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający dokonanie zamówienia.
Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta klienta.
Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
Umowa– umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Klientem a Natural Brands, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość;
Zestaw dietetyczny Natural Brands– przygotowany dla Klienta zestaw posiłków dietetycznych;
Serwis – strona internetowa umieszczona wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej części, przy wykorzystaniu której Natural Brands oferuje i sprzedaje Klientom zestawy dietetyczne oraz swoje usługi.
Subskrypcja – tryb Zamówienia zestawów lub usług, w ramach którego wybrany przez Klienta wariant będzie dostarczany Klientowi w każdym dniu obowiązywania Subskrypcji przez czas nieokreślony (do momentu anulowania Subskrypcji), przy jednoczesnym, automatycznym obciążeniu środka płatniczego Klienta określoną należnością za każdy dzień Subskrypcji.

II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Usług Natural Brands.
2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest firma Natural Brands Sp. z o.o.
3. Regulamin, jako wzorzec umowy w postaci elektronicznej, wiąże Klientów zgodnie z art. 384 § 2 i 4 Kodeksu cywilnego.
4. Natural Brands informuje Klientów, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet, za pośrednictwem której sprzedaje zestawy oraz świadczy drogą elektroniczną usługi, korzystanie z tych zakupów oraz usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Natural Brands a Klientem.
5. Natural Brands zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu może być utrudniony lub niemożliwy. Natural Brands zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały jak najrzadziej i jak najkrócej.
6. Wygląd i treść Serwisu oraz wszelkie inne treści i materiały udostępniane Klientom w ramach transakcji sprzedaży zestawów oraz usług Natural Brands stanowią własność Natural Brands Sp. z o.o. i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

III. Warunki korzystania z Serwisu

1. Warunki techniczne
Dla korzystania z Serwisu niezbędne jest spełnianie co najmniej następujących wymogów technicznych:
1.1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
1.2. dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW;
1.3. aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt 1.2 powyżej, z siecią Internet;
1.4. prawidłowo zainstalowany w urządzeniu, o którym mowa w pkt 1.2 powyżej, system operacyjny Microsoft w wersji Windows Vista lub nowszej;
1.5. prawidłowo zainstalowana w urządzeniu, o którym mowa w pkt 1.2 powyżej, nowoczesna przeglądarka internetowa;
1.6. włączona w używanej przez Klienta przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt 1.5 powyżej, obsługa skryptów Java Script oraz okien wyskakujących (pop-up windows);
1.7. dodanie w poczcie elektronicznej adresów Serwisu jako nadawców zaufanych w celu zwiększenia pewności dostarczania Klientowi korespondencji Natural Brands.
2. Warunki formalne
Klientem może być każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zarówno obywatel Polski, jak i każdego innego państwa, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do czynności prawnych.
3. Warunki ogólne
3.1. Klient zobowiązany jest podać Natural Brands wyłącznie prawdziwe dane dotyczące jego osoby. Jest również zobowiązany do aktualizacji swoich danych każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za ewentualne negatywne następstwa braku aktualizacji danych ponosi Klient.
3. 2. W przypadku kradzieży paczki, która została dostarczona do Klienta Natural Brands nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zestawów lub usługi. Klientowi nie przysługuje możliwość reklamacji, rekompensaty lub odszkodowania.
3.3. Klient zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie, w szczególności poprzez nieujawnianie tych informacji osobom trzecim. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane udostępnieniem osobom trzecim informacji umożliwiających zalogowanie się do jego konta w Serwisie lub pozostawaniem zalogowanym do swego konta w Serwisie mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.
3.4. Klient zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta w Serwisie, nie wolno mu także udostępniać pod jakimkolwiek tytułem swojego konta w Serwisie do używania osobom trzecim.
3.5. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i dokonywania czynności za jej pośrednictwem. Klientowi nie wolno też nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy dostarczaniu zestawów lub świadczeniu usług przez Natural Brands.
3.6. Klientowi w trakcie korzystania z Serwisu nie wolno posługiwać się treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszającymi prawa Natural Brands lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania.

IV. Oferta Natural Brands

1. Zakres oferty
Oferta Natural Brands obejmuje:
1.1. przygotowywanie zbilansowanych, gotowych do spożycia posiłków w formie Zestawów dietetycznych;
1.2. dostawę Zestawów dietetycznych oraz świadczenie usługi cateringu dietetycznego Natural Brands na adres wskazany przez Klienta, w miastach objętych zasięgiem dostaw Natural Brands których aktualna lista jest dostępna w Serwisie;
1.2. dostawę pozostałych oferowanych produktów dostępnych na stronie Natural Brands na adres wskazany przez Klienta, w miastach objętych zasięgiem dostaw Natural Brands,
1.3. prowadzenie konta Klienta w Serwisie.
2. Zestawy dietetyczne Natural Brands
2.1. Zestawy dietetyczne Natural Brands są oferowane i sprzedawane jako zestawy posiłków określonego rodzaju diety, o określonej dziennej wartości kalorycznej.
2.2. Zestawy w programie Natural Brands składają się 3, 4, 5, 6 lub 7 gotowych posiłków o podanej dla zestawu wartości kalorycznej.
2.3. Serwis podaje szczegółowe informacje o rodzajach oferowanych diet oraz ich kompozycji i wartości odżywczej Zestawów i poszczególnych posiłków.
2.4. Ceny Zestawów dietetycznych oferowanych przez Natural Brands określone są w Serwisie należącym do Natural Brands w zakładce „Cennik”.
2.5. Ceny Zestawów dietetycznych oferowanych przez Natural Brands wyrażone są w złotych polskich (zł) i są cenami brutto, co oznacza, iż zawierają one właściwy podatek od towarów lub usług (VAT).
2.6. Cena Zestawu Dietetycznego Natural Brands nie obejmuje kosztu dostawy, pod wskazany przez Klienta adres, w jednym z miast objętych zasięgiem dostaw. Aktualna lista miast objętych zasięgiem dostaw Natural Brands jest dostępna w Serwisie w zakładce „Obszar dostawy.
2.7. Koszt dostawy jest doliczany osobno, jednorazowo, do każdego zestawu w cenie 5 PLN.
2.8. Natural Brands zastrzega sobie prawo do czasowej lub stałej zmiany parametrów oferty, w tym do wprowadzania do niej nowych pozycji towarów lub usług oraz wycofywania wcześniej oferowanych rodzajów Zestawów dietetycznych Natural Brands, zmiany ich cen, a także do wprowadzania dostaw do wcześniej nieobsługiwanych miast, jak i rezygnacji z dostaw do miast uprzednio obsługiwanych.
2.9. Natural Brands zastrzega sobie prawo do modyfikacji menu. Nagła zmiana menu może być wynikiem braku dostawy surowców lub opóźnieniem takiej dostawy. W takim przypadku przygotowane będą produkty zamienne, równie dobre jakościowo i smakowo.
3.0 Natural Brands zastrzega sobie możliwość różnic w kaloryczności dań +/- 10% od podanej wartości, a średni udział makroskładników w zestawach i dietach przedstawiony jest w ujęciu tygodniowym.
Przy zmianie posiłków w Wyborze Menu, należy samodzielnie pilnować kaloryczności.
3. Warunki składania zamówień przez Klientów
Korzystając z Usług Natural Brands Klient może składać zamówienia na Zestawy dietetyczne Natural Brands poprzez Serwis należący do Natural Brands.
3.1. Zamówienia składane poprzez Serwis
W celu dokonania zakupu Zestawów dietetycznych lub cateringu dietetycznego Natural Brands w Serwisie, Klient powinien:
3.1.1. wybrać dostosowane do indywidualnych potrzeb parametry Zestawów dietetycznych lub cateringu dietetycznego Natural Brands, korzystając z formularza zamówienia w Serwisie.
3.1.2. wypełnić w prawidłowy sposób formularz rejestracyjny (w szczególności podać adres poczty elektronicznej, zdefiniować hasło oraz podać wymagane w formularzu dane, w tym dane adresowe niezbędne do realizacji dostawy);
3.1.3. zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptować go składając oświadczenie o następującym brzmieniu: „Zapoznałem się i akceptuję Regulamin Serwisu zawierający Politykę prywatności.”;
3.1.4 wyrazić zgodę na zawarcie Umowy poprzez potwierdzenie zamówienia oraz zobowiązanie się do zapłaty wskazanej w zamówieniu kwoty, używając przycisku: „POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE I ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO ZAPŁATY”.
4. Klient może w zamówieniu podać dodatkowo dane potrzebne do wystawienia faktury VAT.
4.1. Klient akceptując regulamin, zgadza się na wystawienie faktury i przesłanie dokumentu drogą elektroniczną.
4.2. Faktura elektroniczna może być kontrahentowi przesłana lub udostępniona. Przesłana może zostać za pomocą poczty elektronicznej, tzn. poprzez e-maile. Jeśli jednak mowa o udostępnianiu faktur elektronicznych należy to rozumieć jako możliwość pobrania faktury na komputer po zalogowaniu się do zdalnego, administrowanego przez sprzedawcę systemu, który umożliwia także jej wydruk.
4.3. Aby zamówienie w sklepie internetowym mogło być skutecznie zrealizowane, klient będzie każdorazowo zobowiązany do zaakceptowania udostępnianego przez spółkę regulaminu sklepu. Poprzez akceptację postanowień zawartych w regulaminie, klient będzie m.in. zgłaszał żądanie wystawiania faktury dokumentującej daną sprzedaż (zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy o VAT) oraz wyrażał zgodę na otrzymywanie żądanej faktury w postaci elektronicznej. Faktura w postaci elektronicznej będzie przesyłana klientowi w sposób przewidziany regulaminem, np. na wskazany przez klienta adres e-mail, udostępniona pod linkiem umożliwiającym jej pobranie na urządzenie klienta lub udostępniona na osobistym koncie klienta prowadzonym w ramach korzystania ze sklepu internetowego. Bez zaakceptowania regulaminu klient nie będzie miał możliwości dokonania zakupów w sklepie Internetowym.
5. Natural Brands zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przy rejestracji w Serwisie.
7. Do zawarcia Umowy przy złożeniu zamówienia poprzez Serwis dochodzi z chwilą użycia przez Klienta przycisku: „POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE I ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO ZAPŁATY”.
8. Natural Brands nie odpowiada za przeciwwskazania zdrowotne Klienta w stosowaniu zestawów lub diet, które Klient powinien skonsultować ze swoim lekarzem przed rozpoczęciem korzystania z zestawów dietetycznych lub diet Natural Brands. Natural Brands informuje jednocześnie, że choć porady dietetyczne udzielane w ramach Serwisu oraz telefonicznie przez dietetyka Natural Brands oparte są na fachowej wiedzy dietetycznej zgodnie z aktualnymi normami i zaleceniami w tym zakresie, to jednak wobec braku pełnej wiedzy diagnostycznej o indywidualnych uwarunkowaniach zdrowotnych i nietolerancjach żywieniowych Klientów nie może brać odpowiedzialności za ewentualne skutki korzystania z poleconych rodzajów zestawów dietetycznych lub diet Natural Brands.
9. W trakcie realizacji zamówienia, Serwis wysyła do klientów przypomnienia o zbliżającym się wygaśnięciu złożonego przez Państwa zamówienia.
10. Klient może skorzystać z opcji Subskrypcji dostawy zestawów lub usług, która jest przedłużana na każdy kolejny dzień, aż do rezygnacji Klienta z Subskrypcji, na warunkach opisanych w § 6 ust. 10.
11. Klient, o ile nie zrezygnuje z Subskrypcji na warunkach opisanych w § VIII, upoważnia Natural Brands do pobrania opłaty za kolejne Zamówienia przy użyciu metody płatności wskazanej w § 5 ust. 8.2 Regulaminu.
8. Subskrypcja ma charakter dzienny co oznacza, że wybrany przez Klienta wariant Zamówienia będzie dostarczany w każdym kolejnym dniu Subskrypcji, przy czym płatność będzie pobierana pojedynczo, za każdy dzień Subskrypcji. Zamówienie opcji Subskrypcji dostawy zestawów lub usług możliwe jest wyłącznie on-line poprzez formularz znajdujący się na stronie Serwisu. Wybrany w formularzu dzień dostawy będzie wówczas traktowany, na jako pierwszy dzień okresu Subskrypcji.
9. Umowa w zakresie przygotowania i dostawy zestawów lub usług Zamówionych z płatnością Subskrypcyjną, o ile nie wskazano inaczej, jest zawierana na czas nieokreślony, do momentu jej anulowania przez Klienta lub Usługodawcę na prośbę Klienta, na warunkach opisanych w § VIII.
10. Klient może anulować Subskrypcję w każdym czasie, jednak nie później niż przed ostatecznym terminem zapłaty za kolejny dzień Zamówienia, zgodnie z § VIII.

V. Warunki przyjmowania i realizacji zamówień przez Natural Brands.

1. Zamówienia są przyjmowane w Serwisie oraz pocztą elektroniczną 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
2. Zamówienia złożone do godz. 16:00 będą zrealizowane dwa dni później. Zamówienia na niedzielę i poniedziałek przyjmowane są najpóźniej do godziny 22:00 w czwartek. Natural Brands zastrzega, że w okresach świątecznych może nastąpić zmiana harmonogramu przyjmowania zamówień. Dostawy realizujemy od poniedziałku do soboty. Zestawy weekendowe dostarczane są w sobotę rano.
3. Zamówienia są realizowane na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w miastach, których aktualna lista jest dostępna na stronie Serwisu.
4. Dostawy Zestawów dietetycznych Natural Brands odbywają się w dniach i godzinach uzgodnionych z Klientem, przy czym są one możliwe codziennie od poniedziałku do soboty w godzinach porannych. Natural Brands zastrzega, że w okresach świątecznych może nastąpić zmiana harmonogramu dostaw, o czym Natural Brands wcześniej poinformuje Klientów. Natural Brands zastrzega, że w przypadkach, gdy z przyczyn od niego niezależnych realizacja zamówień będzie we wskazanym przez Klienta terminie niemożliwa, uzgodni z Klientem inny termin realizacji zamówienia.
5. Natural Brands zobowiązuje się do realizacji zamówienia zgodnie ze specyfikacją zestawów dietetycznych lub usług wybranych przez Klienta z oferty prezentowanej w Serwisie.
6. Bezpośredni kontakt Klienta z Natural Brands jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany na stronie Serwisu.
7. Klient zobowiązuje się do zapłaty za zamówione Zestawy dietetyczne lub usługi Natural Brands ceny określonej w zakładce „Cennik” w Serwisie, dla wybranych parametrów zamówienia, oraz do odbioru zamówionych Zestawów dietetycznych lub Usług Natural Brands.
8. Klient jest zobowiązany uiścić opłatę za zamówione Zestawy dietetyczne lub Usługi Natural Brands poprzez dokonanie:
8.1. przelewu bankowego na rachunek Natural Brands nr 61 1140 2004 0000 3402 8229 5841, w którego tytule należy wpisać numer zamówienia wskazany w otrzymanej wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie albo
8.2. przelewu online drogą elektroniczną na rzecz Natural Brands w systemie tpay.com. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną dla Natural Brands jest Tpay, Payu, Paynow, BLIK, Bluemedia, PayPo.
9. Natural Brands zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku:
9.1. złożenia zamówienia w nieprawidłowy sposób, w szczególności poprzez nieprawidłowe wypełnienie formularza;
9.2. bezskuteczności próby uzgodnienia miejsca i terminu dostarczenia Zestawów dietetycznych lub Usług Natural Brands;
9.3. pozyskania od Klienta po otrzymaniu od niego zamówienia informacji o przeciwwskazaniach zdrowotnych dla spożywania Zestawów dietetycznych lub Usług Natural Brands;
9.4. braku uiszczenia zapłaty ceny za zamówione Zestawy dietetyczne lub Usługi Natural Brands;
9.5. naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
10. Natural Brands informuje, iż zakupione Zestawy lub Usługa obejmująca przygotowanie i dostawę Zestawów dietetycznych Natural Brands związana jest każdorazowo z kontem Klienta w Serwisie, w ramach którego została zamówiona i opłacona oraz że nie ma możliwości zaliczenia danego zamówienia na poczet innych zobowiązań Klienta lub na poczet zobowiązań innego Klienta.
11. Klient składający Zamówienie może wybrać formę zapłaty Subskrypcyjnej, polegającej na automatycznym, codziennym obciążeniu środka płatniczego wskazanego przez Klienta kwotą odpowiadającą wysokości należności za wybrane przez Klienta Zestawy lub Usługi.
11.1. Płatność Subskrypcyjna za każdy kolejny dzień pobierana jest z góry przed rozpoczęciem nowego okresu Zamówienia przy czym odbędzie się to najpóźniej w momencie, w którym możliwe jest złożenie zamówienia na Zestawy dietetyczne lub Usługę. W niektórych przypadkach termin płatności, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może ulec zmianie, przykładowo w przypadku, gdy dokonanie płatności za pośrednictwem formy wybranej przez Klienta nie jest możliwe.
11.2. W przypadku, gdy płatność Subskrypcyjna za kolejne Zamówienie nie może być zrealizowana za pośrednictwem formy płatności wybranej przez Klienta (przykładowo w przypadku braku środków na karcie Klienta), Usługodawca wstrzyma realizację Zamówienia do czasu wpływu płatności Klienta.
11.3. Kody rabatowe oraz punkty nagromadzone na koncie użytkownika – w przypadku płatności Subskrypcyjnej -mogą zostać uwzględnione wyłącznie przy pierwszym dniu Zamówienia Subskrypcyjnego.
11.4. Płatności za pośrednictwem serwisów PayPo i PayU następują na zasadach określonych w regulaminach tych serwisów i wymagają ich akceptacji. Usługodawca nie przetwarza danych dotyczących kart płatniczych wykorzystywanych przy płatnościach dokonywanych za pośrednictwem powyższych serwisów i nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez PayPo i PayU.

 

VI. Polityka prywatności

1. Natural Brands przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i traktuje dane Klientów ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (RODO). Pozyskane dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
2. Natural Brands Sp. z o.o. z siedzibą w Markach, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 5C, 05-270 Marki jest administratorem danych osobowych, z którym można się̨ kontaktować pisemnie na podany adres siedziby lub w sposób podany na stronie Serwisu.
3. Świadczenie usług przez Natural Brands obejmuje następujące działania po stronie Natural Brands: czynności administracyjne związane z przyjęciem i realizacją zamówienia, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, fakturowanie, pobieranie opłat, rozpatrywanie reklamacji, ewentualne dochodzenie wierzytelności, kontrolę jakości usług, marketing własnych usług.
4. Natural Brands przetwarza dane osobowe (imię, nazwisko, dane adresowe, telefoniczne, mailowe), oraz dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Klienta strony Seriwsu.
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale w pewnym zakresie niezbędne do zawarcia Umowy, jak również może wynikać z przepisów prawa – brak podania danych uniemożliwi zawarcie Umowy.
6. Dane osobowe będą̨ przetwarzane przez Natural Brands w celu:
o 1. wykonania Umowy (dostawy Zestawów dietetycznych lub Usług Natural Brands), na podstawie złożonego zamówienia na Zestawy dietetyczne lub Usługi Natural Brands – przez okres realizacji zamówienia;
o 2. zarekomendowania odpowiedniego Zestawu lub Diety przez dietetyka Natural Brands (dotyczy informacji o stanie zdrowia), na podstawie wyrażonej zgody – do czasu cofnięcia zgody;
o 3. marketingu własnych produktów lub usług Natural Brands, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych – do czasu wyrażenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po zrealizowaniu Umowy, na podstawie wyrażonej zgody – do czasu cofnięcia zgody. Uzasadnionym interesem jest prowadzenie przez Natural Brands marketingu bezpośredniego swojej oferty. W tym celu przetwarzane będą̨ dane w zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe.
o 4. zbierania opinii o jakości produktów i usług Natural Brands, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych – przez okres realizacji zamówienia, do czasu wyrażenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu. Uzasadnionym interesem jest zbieranie opinii przez Natural Brands w celu doskonalenia jakości produktów i usług. W tym celu przetwarzane będą̨ dane w zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe;
o 5. rachunkowym, na podstawie przepisów o rachunkowości – przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym płatność związana ze zrealizowaną Umową została ostatecznie spłacona, rozliczona lub przedawniona;
o 6. ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń oraz obrony praw Natural Brands w postępowaniu karnym, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Natural Brands – do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń, zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa. Prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość dochodzenia roszczeń przez Natural Brands.
7. Klientowi przysługuje prawo do żądania:
1. dostępu do swoich danych; realizując to prawo Klient jest uprawniony do uzyskania od Natural Brands potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe; uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez Natural Brands.
2. sprostowania jego danych; realizując to prawo Klient jest uprawniony do żądania od Natural Brands sprostowania lub uzupełnienia dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne.
3. usunięcia jego danych; realizując to prawo Klient jest uprawniony do żądania od Natural Brands usunięcia dotyczących go danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO, w szczególności w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub złożony został skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
4. ograniczenia przetwarzania jego danych; jeśli Klient ma zastrzeżenia co do prawidłowości jego danych; jeśli uważa, że Natural Brands nie powinien przetwarzać jego danych, ale jednocześnie nie chce, aby je usunął; jeśli takie dane osobowe nie są już potrzebne Natural Brands, natomiast Klient potrzebuje ich w związku z dochodzeniem roszczeń; jeśli Klient wyraził sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, a obowiązkiem Natural Brands jest sprawdzenie, czy powinien je dalej przetwarzać.
5. przenoszenia swoich danych; realizując to prawo Klient jest uprawniony do uzyskania od Natural Brands w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się̨ do odczytu maszynowego jego danych osobowych, które dostarczył Natural Brands, ma prawo również zażądać, aby Natural Brands przesłał innemu administratorowi jego dane osobowe, o ile jest to technicznie możliwe. Powyższe uprawnienie dotyczy wyłącznie danych osobowych, które Natural Brands przetwarza na podstawie zgody lub na podstawie zawartej Umowy (realizowanego zamówienia).
6. wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Natural Brands, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez Natural Brands; realizując to prawo Klient jest uprawniony do wniesienia, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Klienta na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Natural Brands. Jednak pomimo sprzeciwu, Natural Brands jest uprawniony w dalszym ciągu przetwarzać te dane osobowe, jeżeli wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
9. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. kurierom realizującym dostawy Zestawów dietetycznych lub świadczenia usług Natural Brands, podmiotom z którymi Natural Brands współpracuje w zakresie przygotowywania Zestawów dietetycznych lub świadczenia usług, dostawcom usług IT (Caterings Sp. z o.o.) mającym siedzibę w Polsce, dostawcom usług archiwizacji dokumentacji, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, kancelariom prawnym świadczącym wsparcie prawne, agencjom marketingowym, biurom rachunkowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
10. Dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej w celu realizacji zamówienia, a także innym podmiotom realizującym w imieniu Natural Brands działania marketingowe/reklamowe jak np. Google Ads, Facebook Ads, itp.

VII. Zablokowanie lub usunięcie konta w Serwisie

1. Zablokowanie konta w Serwisie
1.1. Natural Brands może zablokować konto Klienta w Serwisie w przypadku, gdy Klient pomimo upomnienia narusza postanowienia Regulaminu.
1.2. Zablokowanie przez konta Klienta w Serwisie, zgodnie z Regulaminem, spowoduje czasową utratę przez Klienta możliwości korzystania z Usług Natural Brands.
1.3. Zablokowanie przez Natural Brands konta Klienta w Serwisie, zgodnie z Regulaminem, nie powoduje przerwania realizacji bieżącego zamówienia.
2. Usunięcie konta z Serwisu
2.1. Klient może w każdym czasie zwrócić się, w formie mailowej na adres podany na stronie Serwisu z prośbą o usunięcie własnego konta z Serwisu. Natural Brands zobowiązuje się do usunięcia konta w ciągu dwóch dni roboczych od zarejestrowania prośby.
2.2. Natural Brands może także usunąć konto Klienta z Serwisu w przypadku, gdy Klient:
2.2.1. pomimo upomnienia, rażąco narusza Regulamin;
2.2.2. Klient nie korzystał z Serwisu w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, z tym jednak zastrzeżeniem, iż nie posiada w danym momencie ważnego zamówienia.
2.3. Usunięcie konta Klienta z Serwisu powoduje bezpowrotną utratę wszelkich informacji zgromadzonych tam przez Klienta.
2.4. Mój Catering zabrania umieszczania kodu polecającego na stronach pośrednich w celu zbierania punktów i późniejszego używania zgromadzonych punktów do opłacania zamówienia. Punkty zgromadzone na stronach pośrednich będą trwale usuwane. Mój Catering zastrzega, iż nie będzie informować o usunięciu nielegalnie zebranych punktów lojalnościowych. Catering zastrzega możliwość trwałego usunięcia konta użytkownika łamiącego regulamin. Wykorzystywanie loga i nazwy Mój Catering na stronach pośrednich jest zabronione.

VIII. Reklamacje

1. W przypadku zaistnienia niezgodności w realizacji Zamówienia w porównaniu do Zamówienia złożonego lub z niniejszym Regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia w terminie 24h od dnia, w którym usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie, reklamacji (dalej „Reklamacja”). Reklamacja powinna zostać złożona drogą elektroniczną i wysłana na adres: Reklamację złożone na portalach społecznościowych lub SMS-owo nie zostaną uznane jako przyjęte do rozpatrzenia.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres Klienta składającego reklamację, numer zamówienia, którego dotyczy oraz datę dostawy, o ile reklamacja dotyczy konkretnego Zestawu dietetycznego Natural Brands, a także zwięzły opis zdarzenia będącego powodem reklamacji. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu Usługi oraz zdjęcie reklamowanego produktu, który następnie powinien zostać w całości zutylizowany przez Konsumenta.
3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Reklamacji nie później niż w ciągu 2 dni roboczych następujących po wpłynięciu Reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia jej otrzymania, a zgłaszający ją Klient zostanie poinformowany o zajętym przez Natural Brands stanowisku wiadomością e-mail przesłaną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Klienta do korespondencji w związku z Usługami Natural Brands.
4. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadamiania sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (Dz.U z 24.02.2003 r. nr 31, poz. 258), w przypadku towarów żywnościowych, oznakowanych terminem przydatności do spożycia, można je reklamować wyłącznie przed upływem tego terminu. Reklamację złożone po upłynięciu terminu produktów zostaną rozpatrzone negatywnie.
5. Natural Brands informuje Klienta będącego konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download?plik=6223). Wykaz stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

IX. Zmiana, anulowanie i rezygnacja zamówienia

1. Klient uprawniony jest do zmiany lub anulowania Zamówienia.
2. Zmiana może dotyczyć terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy.
3. O zamiarze zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować serwis należący do Natural Brands drogą mailową wskazany na stronie serwisu w zakładce Kontakt.
4. Rezygnacja z zamówienia złożona mailowo lub telefonicznie będzie przyjęta w czasie pracy BOK – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:30 pomijając dni wolne od pracy.
a) Rezygnacja złożona w poniedziałek do godz.:15:30 – klient może zrezygnować z dostawy środowej i w kolejnych dni,
b) Rezygnacja złożona we wtorek do godz.:15:30 – klient może zrezygnować z dostawy czwartkowej i w kolejnych dni,
c) Rezygnacja złożona w środę do godz.:15:30 – klient może zrezygnować z dostawy piątkowej i w kolejnych dni,
d) Rezygnacja złożona w czwartek do godz.:15:30 – klient może zrezygnować z dostawy niedzielnej i w kolejnych dni,
e) Rezygnacja złożona w piątek do 15:30 – klient może zrezygnować z dostawy wtorkowej i w kolejnych dni.
Czas rezygnacji jest uzależniony od dni produkcyjnych. Powyższe zasady mogą ulec zmianie w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy. Zmiany dokonać można poprzez Konto Klienta lub kontakt telefoniczny/drogą elektroniczną z serwisem Natural Brands.
5. Zmianę lub anulowanie uważa się za dokonane z chwilą otrzymania przez Klienta od serwisu Natural Brands wiadomości zawierającej jej potwierdzenie. Zmiany lub anulowania zamówienia klient może również dokonać samodzielnie na swoim koncie klienckim na stornie Serwisu.
6. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania.
7. W przypadku zmian dotyczących wyboru menu, zmiany dokonać można wyłącznie poprzez Konto Klienta. Klient uprawniony jest do modyfikacji zamówienia nie później niż do godz. 16:00 na 2 dni robocze przed planowaną datą realizacji zamówienia. W innym przypadku dostarczone zostaną mu posiłki z wybranej domyślnie diety. Powyższe zasady mogą ulec zmianie w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy.
8. W przypadku zmian skutkujących niedopłatą Klient zobowiązany jest do uiszczenia brakującej kwoty zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem do godz. 16:00 dnia poprzedzającego wysyłkę. Powyższe zasady mogą ulec zmianie w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy.
9. W przypadku zmiany Zamówienia na pakiet o niższej wartości cenowej, do konta Klienta zostanie przypisana ilość punktów odpowiadająca różnicy wynikającej z aktualnie obowiązującego cennika. Punkty te nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
10. W przypadku rezygnacji z zamówienia klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo diety w cenach regularnych wg cennika, a zwrot należności realizowany jest na wskazany w formularzu „rezygnacja z zamówienia” przez Klienta rachunek bankowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu potwierdzenia rezygnacji przez serwis należący do Natural Brands. W nadzwyczajnych przypadkach takich jak siła wyższa, okres ten może ulec wydłużeniu. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności niezależnych od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań danej Strony wynikających z Umowy, a których dana Strona nie mogła przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności.
11.W przypadku rezygnacji z zamówienia (przed rozpoczęciem lub w trakcie realizacji), zwrot wpłaty zostanie pomniejszony o prowizję operatora płatności i/lub prowizję pośrednika, poprzez którego została dokonana wpłata. Usługodawcy przysługuje prawo do pobrania opłat w wysokości:
– 10% wartości każdego Zestawu lub Usługi w celu pokrycia kosztów manipulacyjnych w przypadku Zamówień złożonych przez Formularz Zamówienia oraz za pośrednictwem BOK ;
– 20% wartości każdego Zestawu lub Usługi w celu pokrycia kosztów manipulacyjnych w przypadku Zamówień złożonych za pośrednictwem serwisów pośredniczących w sprzedaży (dietly, cateromarket).
11.1 W przypadku zamówień Subskrypcyjnych, za które środek płatniczy został już obciążony określoną należnością, Klient uprawniony jest do zmiany lub anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu lub dniach nie później niż do godz. 1600 na 3 dni przed planowaną datą realizacji Zamówienia. W przypadku niedochowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym przyjmuje się, że dyspozycja zmiany lub anulowania została złożona o godzinie 1600 dnia następnego, a termin obowiązywania Subskrypcji w dotychczasowym wariancie ulega odpowiedniemu przedłużeniu.
11.2.W przypadku zmian, dotyczących Zamówień Subskrypcyjnych za które środek płatniczy został już obciążony określoną należnością, a przypadających na wtorek, Klient jest zobowiązany złożyć dyspozycję zmiany lub anulowania takiego Zamówienia nie później niż do godz. 16:00 na 4 dni przed planowaną datą realizacji Zamówienia.
11.3. W przypadku zmian, dotyczących Zamówień Subskrypcyjnych za które środek płatniczy został już obciążony określoną należnością, a przypadających na niedzielę, Klient jest zobowiązany złożyć dyspozycję zmiany lub anulowania Zamówienia nie później niż do godz. 16:00 na 4 dni przed planowaną datą realizacji Zamówienia.
11.4. Powyższe zasady mogą ulec zmianie w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy. Wówczas Natural Brands z wyprzedzeniem powiadomi Klienta o takiej zmianie.
11.5. Dyspozycja zmiany lub anulowania Zamówienia Subskrypcyjnego w przypadkach opisanych powyżej, powinna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adres wskazany 11.5. Zmianę lub anulowanie uważa się za dokonane z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości zawierającej jej potwierdzenie wysłanej przez Natural Brands.
11.6. Zamówienia nieopłacone przez 7 dni zostaną automatycznie usunięte przez system. W szczególnych przypadkach, zamówienie nieopłacone może zostać anulowane przez system po 48h.
11.7. W przypadku anulowania dowolnej ilości dni zamówienia, wszystkie punkty lojalnościowe z tego zamówienia zostaną anulowane.
11.8. Jeżeli klient wprowadzi błędny adres dostawy (lub niepełny adres dostawy), a zamówienie zostanie wyprodukowane i wysłana ale nie zostanie doręczone z powodu błędnego adresu (lub niepełnego adresu dostawy), to Natural Brands nie ponosi za to odpowiedzialności. W sytuacji gdy zamówienie nie zostanie dostarczone i wróci do nadawcy, Natural Brands nie ponosi odpowiedzialności. Produkty, które wysyła Natural Brands i które wrócą do nadawcy zostaną zutylizowane.
11.9. Zamówienia złożone z kodem pośrednika nie podlegają anulowaniu i zwrotowi środków. Klientowi przysługuje wstrzymanie zamówienia i wydłużenie o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia.

 

X. Dostawa

1. Dostawa Zamówienia odbywa się zgodnie z informacjami wskazanymi w Serwisie na stronie Serwisu w zakładce obszar dostaw.
2. Zamówienia na niedzielę dostarczane są według harmonogramu dostaw zamówień na sobotę.
3. Natural Brands zastrzega prawo do odmowy dostarczenia danej diety do adresu wskazanego przez Klienta ze względów technicznych leżących po stronie Natural Brands – klient jest informowany o tym fakcie.
4. W razie uniemożliwienia realizacji dostawy Zamówienia pod wybranym adresem w godzinach dostaw określonych w regulaminie lub nieodebrania przez Klienta Zamówienia i niezgłoszenia tego faktu do godziny 19:00 na 3 dni przed danym dniem, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
5. Do usługi należy doliczyć koszt dostawy (5 złoty za dzień).
6. Klient ma możliwość wybrania przedziału czasowego, w którym możliwa jest dostawa. Dostawa Zamówień odbywa się w godzinach od 1:30 do 8:00. Klient ma możliwość podania preferowanej najpóźniejszej godziny dostawy, do której preferowałby, żeby dostawa Zamówienia została zrealizowana. Klient posiadający Konto Klienta, ma również możliwość zmiany podanego preferowanego przedziału czasowego korzystając z funkcjonalności dostępnych w ramach Konta Klienta, przy czym zmiana ta będzie uwzględniona dopiero od wskazanego dnia podczas dokonywania tej zmiany.
7. Dostawa Produktu odbywa się w miarę możliwości do godziny wskazanej jako preferowana przez Klienta, ale nie później niż do godziny 8.00. Opóźniona dostawa wynikająca z winy firmy transportowej nie jest podstawą do reklamacji w wyniku spóźnionego zamówienia.

 

XI. Płatności

1. Bezpieczeństwo obsługi zakupów jest zagwarantowane dzięki protokołowi SSL. Certyfikat SSL to narzędzie poświadczające wiarygodność domeny oraz jej właściciela. Potwierdza bezpieczeństwo szyfrowania danych przesyłanych pomiędzy użytkownikiem a serwerem. Jest gwarantem zachowania poufności danych i całej komunikacji. Gwarancja ta jest udzielana przez niezależny podmiot czyli wystawcę. Bezpieczeństwo płatności jest zagwarantowane dzięki sprawdzonym operatorom usług finansowych: TPay (Krajowy Integrator Płatności S.A.), Payu, BlueMedia (Blue Media S.A.), PayPo (PayPo Sp. z o.o.).
2. Usługodawca umożliwia dokonanie płatności przez Klienta w ramach zawartej umowy o świadczenie Usług za pomocą przelewu online lub płatność kartą za pośrednictwem systemu TPay, BlueMedia, PayPo, Payu.
2. Wpłatę z tytułu zawartej umowy o świadczenie Usług należy dokonać w pełnej kwocie w terminie 2 dni od momentu pierwszej dostawy. W przypadku braku wpłaty za zamówienie w tym terminie, Zamówienie jest traktowane jako anulowane.
3. Za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy, bądź przesłania potwierdzenia przelewu elektronicznego w formie pliku PDF..

XII. Regulamin programu lojalnościowego

1. Możesz udostępniać swój link polecający tylko jako osoba fizyczna, używając swoich personaliów, jako że jest to rekomendacja osobista. Nie wolno Ci tworzyć aplikacji mobilnych, stron internetwych, wizytówek, grup na portalach społecznościowych w imieniu Mój Catering ani używać logo Mój Catering, itd. Nie wolno tworzyć stron internetowych z kodami rabatowymi i umieszczać tam swojego kodu.

2. W sytuacji złamania regulaminu Mój Catering może wypowiedzieć umowę uczestnictwa w Programie Lojalnościowym użytkownikowi z ważnych powodów bez terminu wypowiedzenia. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, uznaje się naruszenie przez użytkownika postanowień Regulaminu Programu Lojalnościowego, Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa w związku z Programem Lojalnościowym.

3. Mój Catering może wykluczyć użytkownika z udziału w Programie Lojalnościowym ze skutkiem natychmiastowym, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, jeśli działania użytkownika budzą uzasadnione przypuszczenie, że mogą prowadzić do prób obejścia Regulaminu Programu Lojalnościowego lub Regulaminu.

4. Zakończenie uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, wskutek wypowiedzenia umowy uczestnictwa w Programie Lojalnościowym lub wykluczenia użytkownika z Programu Lojalnościowego, prowadzi do utraty zebranych przez użytkownika Punktów lojalnościowych oraz utraty prawa wymiany zebranych przez użytkownika Punktów lojalnościowych. Punkty lojalnościowe użytkownika podlegają skasowaniu bez możliwości przywrócenia w dniu skutecznego wypowiedzenia umowy uczestnictwa w Programie Lojalnościowym. Catering zastrzega sobie możliwość usunięcia punktów bądź konta użytkownika bez wcześniejszego informowania.