Zamów dietę

Regulamin

I. Definicje

Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu Mojcatering.com.pl;
MójCatering – Natural Brands Sp. z o.o. z siedzibą w Markach, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5C, 05-270 Marki, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki, REGON: 368267956, NIP: 5252722764;
Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.mojcatering.com.pl, umożliwiający zakup produktów MójCatering drogą elektroniczną.
Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez MójCatering za pośrednictwem serwisu internetowego, polegające na przygotowaniu i dostarczaniu przez MójCatering cateringu dietetycznego.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę z MójCatering.
Konto klienta – zbiór informacji o Kliencie (w tym danych adresowych Klienta oraz historii jego zamówień) znajdujący się w systemie teleinformatycznym MójCatering.
Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający dokonanie zamówienia.
Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta klienta.
Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która korzysta z usług MójCatering;
Umowa– umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Klientem a MójCatering, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość;
Zestaw dietetyczny MójCatering– przygotowany dla Klienta zestaw posiłków dietetycznych na 1 dzień;
Serwis mojcatering.com.pl– strona internetowa umieszczona pod adresem: mojcatering.com.pl wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej części, przy wykorzystaniu której MójCatering oferuje i sprzedaje Klientom swoje usługi.
Subskrypcja – tryb Zamówienia Usług, w ramach którego wybrany przez Klienta wariant Usług będzie dostarczany Klientowi w każdym dniu obowiązywania Subskrypcji przez czas nieokreślony (do momentu anulowania Subskrypcji), przy jednoczesnym, automatycznym obciążeniu środka płatniczego Klienta określoną należnością za każdy dzień Subskrypcji.

II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Usług MójCatering.
2. Właścicielem i administratorem Serwisu mojcatering.com.pl jest firma Natural Brands Sp. z o.o..
3. Regulamin, jako wzorzec umowy w postaci elektronicznej, wiąże Klientów zgodnie z art. 384 § 2 i 4 Kodeksu cywilnego.
4. MójCatering informuje Klientów, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet, za pośrednictwem której świadczy drogą elektroniczną usługi, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy MójCatering a Klientem.
5. MójCatering zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu Mojcatering.com.pl może być utrudniony lub niemożliwy. MójCatering zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały jak najrzadziej i jak najkrócej.
6. Wygląd i treść Serwisu Mojcatering.com.pl oraz wszelkie inne treści i materiały udostępniane Klientom w ramach Usług MójCatering stanowią własność Natural Brands Sp. z o.o. i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

III. Warunki korzystania z Serwisu Mojcatering.com.pl

1. Warunki techniczne
Dla korzystania z Serwisu Mojcatering.com.pl niezbędne jest spełnianie co najmniej następujących wymogów technicznych:
1.1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
1.2. dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW;
1.3. aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt 1.2 powyżej, z siecią Internet;
1.4. prawidłowo zainstalowany w urządzeniu, o którym mowa w pkt 1.2 powyżej, system operacyjny Microsoft w wersji Windows Vista lub nowszej;
1.5. prawidłowo zainstalowana w urządzeniu, o którym mowa w pkt 1.2 powyżej, nowoczesna przeglądarka internetowa;
1.6. włączona w używanej przez Klienta przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt 1.5 powyżej, obsługa skryptów Java Script oraz okien wyskakujących (pop-up windows);
1.7. dodanie w poczcie elektronicznej adresów mojcatering.com.pl jako nadawców zaufanych w celu zwiększenia pewności dostarczania Klientowi korespondencji MójCatering.
2. Warunki formalne
Klientem może być każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zarówno obywatel Polski, jak i każdego innego państwa, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do czynności prawnych.
3. Warunki ogólne
3.1. Klient zobowiązany jest podać MójCatering wyłącznie prawdziwe dane dotyczące jego osoby. Jest również zobowiązany do aktualizacji swoich danych każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za ewentualne negatywne następstwa braku aktualizacji danych ponosi Klient.
3. 2. W przypadku kradzieży paczki, która została dostarczona do Klienta MójCatering nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Usługi. Klientowi nie przysługuje możliwość reklamacji, rekompensaty lub odszkodowania.
3.3. Klient zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie Mojcatering.com.pl, w szczególności poprzez nieujawnianie tych informacji osobom trzecim. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane udostępnieniem osobom trzecim informacji umożliwiających zalogowanie się do jego konta w serwisie Mojcatering.com.pl lub pozostawaniem zalogowanym do swego konta w Serwisie Mojcatering.com.pl mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.
3.4. Klient zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta w Serwisie Mojcatering.com.pl, nie wolno mu także udostępniać pod jakimkolwiek tytułem swojego konta w Serwisie Mojcatering.com.pl do używania osobom trzecim.
3.5. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu Mojcatering.com.pl wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i dokonywania czynności za jej pośrednictwem. Klientowi nie wolno też nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu Usług MójCatering.
3.6. Klientowi w trakcie korzystania z Serwisu Mojcatering.com.pl nie wolno posługiwać się treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszającymi prawa MójCatering lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania.

IV. Usługi MójCatering

1. Zakres usług
Usługi MójCatering obejmują:
1.1. przygotowywanie zbilansowanych, gotowych do spożycia posiłków w formie Zestawów dietetycznych MójCatering;
1.2. dostawę Zestawów dietetycznych MójCatering na adres wskazany przez Klienta, w miastach objętych zasięgiem dostaw MójCatering których aktualna lista jest dostępna w Serwisie Mojcatering.com.pl;
1.2. dostawę pozostałych oferowanych produktów dostępnych na stronie MójCatering www.mojcatering.com.pl na adres wskazany przez Klienta, w miastach objętych zasięgiem dostaw MójCatering,
1.3. prowadzenie konta Klienta w Serwisie Mojcatering.com.pl.
2. Zestawy dietetyczne MójCatering
2.1. Zestawy dietetyczne MójCatering są oferowane i sprzedawane jako zestawy posiłków określonego rodzaju diety na 1 dzień, o określonej dziennej wartości kalorycznej.
2.2. Zestawy w programie MójCatering składają się 3, 4, 5, 6 lub 7 gotowych posiłków o podanej dla zestawu wartości kalorycznej.
2.3. Serwis Mojcatering.com.pl podaje szczegółowe informacje o rodzajach oferowanych diet oraz ich kompozycji i wartości odżywczej Zestawów i poszczególnych posiłków.
2.4. Ceny Zestawów dietetycznych MójCatering określone są w Serwisie MójCatering pl w zakładce „Cennik”: www.mojcatering.com.pl/cennik
2.5. Ceny Zestawów dietetycznych MójCatering wyrażone są w złotych polskich (zł) i są cenami brutto, co oznacza, iż zawierają one podatek od towarów i usług (VAT).
2.6. Cena Zestawu Dietetycznego MójCatering nie obejmuje koszt dostawy, pod wskazany przez Klienta adres, w jednym z miast objętych zasięgiem dostaw Mojcatering.com.pl. Aktualna lista miast objętych zasięgiem dostaw MójCatering jest dostępna w Serwisie Mojcatering.com.pl w zakładce „Obszar dostawy”: www. Mojcatering.com.pl/obszar-dostawy.
2.7. Koszt dostawy jest doliczany osobno, jednorazowo, do każdego zestawu w cenie 5 PLN.
2.8. MójCatering zastrzega sobie prawo do czasowej lub stałej zmiany parametrów Usług MójCatering , w tym do wprowadzania do oferty nowych oraz wycofywania wcześniej oferowanych rodzajów Zestawów dietetycznych MójCatering, zmiany ich cen, a także do wprowadzania dostaw do wcześniej nieobsługiwanych miast, jak i rezygnacji z dostaw do miast uprzednio obsługiwanych.
2.9. MójCatering zastrzega sobie prawo do modyfikacji menu. Nagła zmiana menu może być wynikiem braku dostawy surowców lub opóźnieniem takiej dostawy. W takim przypadku catering przygotuje produkty zamienne, równie dobre jakościowo i smakowo.
3.0 MójCatering zastrzega sobie możliwość różnic w kaloryczności dań +/- 10% od podanej wartości.

3. Warunki składania zamówień przez Klientów
Korzystając z Usług MójCatering Klient może składać zamówienia na Zestawy dietetyczne MójCatering poprzez Serwis Mojcatering.com.pl.
3.1. Zamówienia składane poprzez Serwis Mojcatering.com.pl
W celu dokonania zakupu Zestawów dietetycznych MójCatering w Serwisie Mojcatering.com.pl, Klient powinien:
3.1.1. wybrać dostosowane do indywidualnych potrzeb parametry Zestawów dietetycznych MójCatering, korzystając z formularza zamówienia w Serwisie Mojcatering.com.pl
3.1.2. wypełnić w prawidłowy sposób formularz rejestracyjny (w szczególności podać adres poczty elektronicznej, zdefiniować hasło oraz podać wymagane w formularzu dane, w tym dane adresowe niezbędne do realizacji dostawy);
3.1.3. zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptować go składając oświadczenie o następującym brzmieniu: „Zapoznałem się i akceptuję Regulamin Serwisu Mojcatering.com.pl zawierający Politykę prywatności.”;
3.1.4 wyrazić zgodę na zawarcie Umowy poprzez potwierdzenie zamówienia oraz zobowiązanie się do zapłaty wskazanej w zamówieniu kwoty, używając przycisku: „POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE I ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO ZAPŁATY”.
4. Klient może w zamówieniu podać dodatkowo dane potrzebne do wystawienia faktury VAT.
5. MójCatering zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przy rejestracji w Serwisie Mojcatering.com.pl
7. Do zawarcia Umowy przy złożeniu zamówienia poprzez Serwis Mojcatering.com.pl dochodzi z chwilą użycia przez Klienta przycisku: „POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE I ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO ZAPŁATY”.
8. MójCatering nie odpowiada za przeciwwskazania zdrowotne Klienta w stosowaniu diety, które Klient powinien skonsultować ze swoim lekarzem przed rozpoczęciem korzystania z Zestawów dietetycznych MójCatering. MójCatering informuje jednocześnie, że choć porady dietetyczne udzielane w ramach Serwisu Mojcatering.com.pl oraz telefonicznie przez dietetyka MójCatering oparte są na fachowej wiedzy dietetycznej zgodnie z aktualnymi normami i zaleceniami w tym zakresie, to jednak wobec braku pełnej wiedzy diagnostycznej o indywidualnych uwarunkowaniach zdrowotnych i nietolerancjach żywieniowych Klientów nie może brać odpowiedzialności za ewentualne skutki korzystania z poleconych rodzajów Zestawów dietetycznych MójCatering.
9. W trakcie realizacji zamówienia, serwis MOJCATERING.com wysyła o klientów przypomnienia o zbliżającym się wygaśnięciu złożonego przez Państwa zamówienia.
10. Klient może skorzystać z opcji Subskrypcji Usług, która jest przedłużana na każdy kolejny dzień, aż do rezygnacji Klienta z Subskrypcji, na warunkach opisanych w § 6 ust. 10.
11. Klient, o ile nie zrezygnuje z Subskrypcji na warunkach opisanych w § VIII, upoważnia Mój Catering do pobrania opłaty za kolejne Zamówienia przy użyciu metody płatności wskazanej w § 5 ust. 8.2 Regulaminu.
8. Subskrypcja ma charakter dzienny co oznacza, że wybrany przez Klienta wariant Zamówienia będzie dostarczany w każdym kolejnym dniu Subskrypcji, przy czym płatność  będzie pobierana pojedynczo, za każdy dzień Subskrypcji. Zamówienie opcji Subskrypcji Usług możliwe jest wyłącznie on-line poprzez formularz znajdujący się na stronie www.mojcatering.com.pl. Wybrany w formularzu dzień dostawy będzie wówczas traktowany, na jako pierwszy dzień okresu Subskrypcji.
9. Umowa w zakresie przygotowania i dostawy Usług Zamówionych z płatnością Subskrypcyjną, o ile nie wskazano inaczej, jest zawierana na czas nieokreślony, do momentu jej anulowania przez Klienta lub Usługodawcę na prośbę Klienta, na warunkach opisanych w § VIII.
10. Klient może anulować Subskrypcję w każdym czasie, jednak nie później niż przed ostatecznym terminem zapłaty za kolejny dzień Zamówienia, zgodnie z § VIII.

V. Warunki przyjmowania i realizacji zamówień przez MójCatering.

1. Zamówienia są przyjmowane w Serwisie Mojcatering.com.pl oraz pocztą elektroniczną 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
2. Zamówienia złożone do godz. 16:00 będą zrealizowane dwa dni później. Zamówienia na poniedziałek przyjmowane są najpóźniej do godziny 22:00 w czwartek. MójCatering zastrzega, że w okresach świątecznych może nastąpić zmiana harmonogramu przyjmowania dostaw. Dostawy realizujemy od poniedziałku do soboty. Zestawy weekendowe dostarczane są w sobotę rano.
3. Zamówienia są realizowane na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w miastach, których aktualna lista jest dostępna na stronie www.mojcatering.com.pl
4. Dostawy Zestawów dietetycznych MójCatering odbywają się w dniach i godzinach uzgodnionych z Klientem, przy czym są one możliwe codziennie od poniedziałku do soboty w godzinach porannych. MójCatering zastrzega, że w okresach świątecznych może nastąpić zmiana harmonogramu dostaw, o czym MójCatering wcześniej poinformuje Klientów. MójCatering zastrzega, że w przypadkach, gdy z przyczyn od niego niezależnych realizacja zamówień będzie we wskazanym przez Klienta terminie niemożliwa, uzgodni z Klientem inny termin realizacji zamówienia.
5. MójCatering zobowiązuje się do realizacji zamówienia zgodnie ze specyfikacją Zestawów dietetycznych wybranych przez Klienta z oferty prezentowanej w Serwisie Mojcatering.com.pl.
6. Bezpośredni kontakt Klienta z MójCatering jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@mojcatering.com.pl lub telefonicznie pod numerem (+48) 660281412
7. Klient zobowiązuje się do zapłaty za zamówione Zestawy dietetyczne MójCatering ceny określonej w zakładce „Cennik”: www.mojcatering.com.pl/cennik Serwisie Mojcatering.com.pl, dla wybranych parametrów zamówienia, oraz do odbioru zamówionych Zestawów dietetycznych MójCatering.
8. Klient jest zobowiązany uiścić opłatę za zamówione Zestawy dietetyczne MójCatering poprzez dokonanie:
8.1. przelewu bankowego na rachunek MójCatering nr 61114020040000340282295841, w którego tytule należy wpisać numer zamówienia wskazany w otrzymanej wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie albo
8.2. przelewu online drogą elektroniczną na rzecz MójCatering w systemie tpay.com. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną dla MójCatering jest Tpay, Payu, Bluemedia, PayPo.
9. MójCatering zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku:
9.1. złożenia zamówienia w nieprawidłowy sposób, w szczególności poprzez nieprawidłowe wypełnienie formularza;
9.2. bezskuteczności próby uzgodnienia miejsca i terminu dostarczenia Zestawów dietetycznych MójCatering;
9.3. pozyskania od Klienta po otrzymaniu od niego zamówienia informacji o przeciwwskazaniach zdrowotnych dla spożywania Zestawów dietetycznych MójCatering;
9.4. braku uiszczenia zapłaty ceny za zamówione Zestawy dietetyczne MójCatering;
9.5. naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
10. MójCatering informuje, iż zakupiona usługa obejmująca przygotowanie i dostawę Zestawów dietetycznych MójCatering związana jest każdorazowo z kontem Klienta w Serwisie Mojcatering.com.pl, w ramach którego została zamówiona i opłacona oraz że nie ma możliwości zaliczenia danego zamówienia na poczet innych zobowiązań Klienta lub na poczet zobowiązań innego Klienta.
11. Klient składający Zamówienie może wybrać formę zapłaty Subskrypcyjnej, polegającej na automatycznym, codziennym obciążeniu środka płatniczego wskazanego przez Klienta kwotą odpowiadającą wysokości należności za wybrane przez Klienta Usługi.
11.1. Płatność Subskrypcyjna za każdy kolejny dzień pobierana jest z góry przed rozpoczęciem nowego okresu Zamówienia przy czym odbędzie się to najpóźniej w momencie, w którym możliwe jest złożenie zamówienia na Usługę. W niektórych przypadkach termin płatności, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może ulec zmianie, przykładowo w przypadku, gdy dokonanie płatności za pośrednictwem formy wybranej przez Klienta nie jest możliwe.
11.2. W przypadku, gdy płatność Subskrypcyjna za kolejne Zamówienie nie może być zrealizowana za pośrednictwem formy płatności wybranej przez Klienta (przykładowo w przypadku braku środków na karcie Klienta), Usługodawca wstrzyma realizację Zamówienia do czasu wpływu płatności Klienta.
11.3. Kody rabatowe oraz punkty nagromadzone na koncie użytkownika – w przypadku płatności Subskrypcyjnej -mogą zostać uwzględnione wyłącznie przy pierwszym dniu Zamówienia Subskrypcyjnego.
11.4. Płatności za pośrednictwem serwisów PayPo i PayU następują na zasadach określonych w regulaminach tych serwisów i wymagają ich akceptacji. Usługodawca nie przetwarza danych dotyczących kart płatniczych wykorzystywanych przy płatnościach dokonywanych za pośrednictwem powyższych serwisów i nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez PayPo i PayU.

 

VI. Polityka prywatności

1. MójCatering przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i traktuje dane Klientów ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (RODO).
2. Natural Brands Sp. z o.o. z siedzibą w Markach, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5C, 05-270 Marki jest administratorem danych osobowych, z którym można się̨ kontaktować pisemnie na podany adres siedziby lub w sposób podany na stronie www.mojcatering.com.pl
3. Świadczenie usług przez MójCatering obejmuje następujące działania po stronie MójCatering: czynności administracyjne związane z przyjęciem i realizacją zamówienia, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, fakturowanie, pobieranie opłat, rozpatrywanie reklamacji, ewentualne dochodzenie wierzytelności, kontrolę jakości usług, marketing własnych usług.
4. MójCatering przetwarza dane osobowe (imię, nazwisko, dane adresowe, telefoniczne, mailowe), oraz dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Klienta strony www.mojcatering.com.pl
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale w pewnym zakresie niezbędne do zawarcia Umowy, jak również może wynikać z przepisów prawa – brak podania danych uniemożliwi zawarcie Umowy.
6. Dane osobowe będą̨ przetwarzane przez MójCatering w celu:
o 1. wykonania Umowy (dostawy Zestawów dietetycznych MójCatering), na podstawie złożonego zamówienia na Zestawy dietetyczne MójCatering – przez okres realizacji zamówienia;
o 2. zarekomendowania odpowiedniej diety przez dietetyka MójCatering (dotyczy informacji o stanie zdrowia), na podstawie wyrażonej zgody – do czasu cofnięcia zgody;
o 3. marketingu własnych produktów lub usług MójCatering, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych – do czasu wyrażenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po zrealizowaniu Umowy, na podstawie wyrażonej zgody – do czasu cofnięcia zgody. Uzasadnionym interesem jest prowadzenie przez MójCatering marketingu bezpośredniego swoich usług. W tym celu przetwarzane będą̨ dane w zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe.
o 4. zbierania opinii o jakości produktów i usług MójCatering, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych – przez okres realizacji zamówienia, do czasu wyrażenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu. Uzasadnionym interesem jest zbieranie opinii przez MójCatering w celu doskonalenia jakości produktów i usług. W tym celu przetwarzane będą̨ dane w zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe;
o 5. rachunkowym, na podstawie przepisów o rachunkowości – przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym płatność związana ze zrealizowaną Umową została ostatecznie spłacona, rozliczona lub przedawniona;
o 6. ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń oraz obrony praw MójCatering w postępowaniu karnym, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu MójCatering – do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń, zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa. Prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość dochodzenia roszczeń przez MójCatering.
7. Klientowi przysługuje prawo do żądania:
1. dostępu do swoich danych; realizując to prawo Klient jest uprawniony do uzyskania od MójCatering potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe; uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez MójCatering.
2. sprostowania jego danych; realizując to prawo Klient jest uprawniony do żądania od MójCatering sprostowania lub uzupełnienia dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne.
3. usunięcia jego danych; realizując to prawo Klient jest uprawniony do żądania od MójCatering usunięcia dotyczących go danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO, w szczególności w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub złożony został skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
4. ograniczenia przetwarzania jego danych; jeśli Klient ma zastrzeżenia co do prawidłowości jego danych; jeśli uważa, że MójCatering nie powinien przetwarzać jego danych, ale jednocześnie nie chce, aby je usunął; jeśli takie dane osobowe nie są już potrzebne MójCatering, natomiast Klient potrzebuje ich w związku z dochodzeniem roszczeń; jeśli Klient wyraził sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, a obowiązkiem MójCatering jest sprawdzenie, czy powinien je dalej przetwarzać.
5. przenoszenia swoich danych; realizując to prawo Klient jest uprawniony do uzyskania od MójCatering w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się̨ do odczytu maszynowego jego danych osobowych, które dostarczył MójCatering, ma prawo również zażądać, aby MójCatering przesłał innemu administratorowi jego dane osobowe, o ile jest to technicznie możliwe. Powyższe uprawnienie dotyczy wyłącznie danych osobowych, które MójCatering przetwarza na podstawie zgody lub na podstawie zawartej Umowy (realizowanego zamówienia).
6. wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MójCatering, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez MójCatering; realizując to prawo Klient jest uprawniony do wniesienia, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Klienta na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MójCatering. Jednak pomimo sprzeciwu, MójCatering jest uprawniony w dalszym ciągu przetwarzać te dane osobowe, jeżeli wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
9. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. kurierom realizującym dostawy Zestawów dietetycznych MójCatering, podmiotom z którymi MójCatering współpracuje w zakresie przygotowywania Zestawów dietetycznych, dostawcom usług IT (MasterLife Solutions Sp. z o.o.) mającym siedzibę w Polsce, dostawcom usług archiwizacji dokumentacji, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, kancelariom prawnym świadczącym wsparcie prawne, agencjom marketingowym, biurom rachunkowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

VII. Zablokowanie lub usunięcie konta w Serwisie Mojcatering.com.pl

1. Zablokowanie konta w Serwisie Mojcatering.com.pl
1.1. MójCatering może zablokować konto Klienta w Serwisie Mojcatering.com.pl w przypadku, gdy Klient pomimo upomnienia narusza postanowienia Regulaminu.
1.2. Zablokowanie przez MójCatering konta Klienta w Serwisie Mojcatering.com.pl, zgodnie z Regulaminem, spowoduje czasową utratę przez Klienta możliwości korzystania z Usług MójCatering.
1.3. Zablokowanie przez MójCatering konta Klienta w Serwisie Mojcatering.com.pl, zgodnie z Regulaminem, nie powoduje przerwania realizacji bieżącego zamówienia.
2. Usunięcie konta z Serwisu Mojcatering.com.pl
2.1. Klient może w każdym czasie zwrócić się, w formie mailowej na adres kontakt@mojcatering.com.pl z prośbą o usunięcie własnego konta z Serwisu Mojcatering.com.pl. MójCatering zobowiązuje się do usunięcia konta w ciągu dwóch dni roboczych od zarejestrowania prośby.
2.2. MójCatering może także usunąć konto Klienta z Serwisu Mojcatering.com.pl w przypadku, gdy Klient:
2.2.1. pomimo upomnienia, rażąco narusza Regulamin;
2.2.2. Klient nie korzystał z Serwisu Mojcatering.com.pl w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, z tym jednak zastrzeżeniem, iż nie posiada w danym momencie ważnego zamówienia.
2.3. Usunięcie konta Klienta z Serwisu Mojcatering.com.pl powoduje bezpowrotną utratę wszelkich informacji zgromadzonych tam przez Klienta.

VIII. Reklamacje

1. W przypadku zaistnienia niezgodności w realizacji Zamówienia w porównaniu do Zamówienia złożonego lub z niniejszym Regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia w terminie 7 dni od dnia, w którym usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie, reklamacji (dalej „Reklamacja”). Reklamacja powinna zostać złożona drogą elektroniczną i wysłana na adres: www.mojcatering.com.pl Reklamację złożone na portalach społecznościowych lub SMS-owo nie zostaną uznane jako przyjęte do rozpatrzenia.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres Klienta składającego reklamację, numer zamówienia, którego dotyczy oraz datę dostawy, o ile reklamacja dotyczy konkretnego Zestawu dietetycznego MójCatering, a także zwięzły opis zdarzenia będącego powodem reklamacji. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu Usługi oraz zdjęcie reklamowanego produktu, który następnie powinien zostać w całości zutylizowany przez Konsumenta.
3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Reklamacji nie później niż w ciągu 2 dni roboczych następujących po wpłynięciu Reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia jej otrzymania, a zgłaszający ją Klient zostanie poinformowany o zajętym przez MójCatering stanowisku wiadomością e-mail przesłaną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Klienta do korespondencji w związku z Usługami MójCatering.
4. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadamiania sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (Dz.U z 24.02.2003 r. nr 31, poz. 258), w przypadku towarów żywnościowych, oznakowanych terminem przydatności do spożycia, można je reklamować wyłącznie przed upływem tego terminu. Reklamację złożone po upłynięciu terminu produktów zostaną rozpatrzone negatywnie. – Takie coś bym dodał czasami zdarza się że ludzie wysyłają reklamację po tym jak skończy się data przydatności produktów a w żadnym regulaminie nie mamy tego podpunktu.
5. MójCatering informuje Klienta będącego konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download?plik=6223). Wykaz stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

IX. Zmiana, anulowanie i rezygnacja zamówienia

1. Klient uprawniony jest do zmiany lub anulowania Zamówienia.
2. Zmiana może dotyczyć terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy.
3. O zamiarze zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować serwis MójCatering drogą mailową na adres kontakt@mojcatering.com.pl nie później niż do godziny 16:00 dnia poprzedzającego wysyłkę w przypadku dni roboczych. Anulowanie lub zmiana zamówień weekendowych musi wpłynąć nie później niż do 16:00 w środę poprzedzającą dostawę weekendową.
4. Klient uprawniony jest do samodzielnej zmiany lub anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 16:00 dnia poprzedzające wysyłkę posiłków.
W przypadku zmian dotyczących zamówień na sobotę i niedzielę – nie później niż do godz. 16:00 w środę poprzedzającą dostawę.
Powyższe zasady mogą ulec zmianie w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy. Zmiany dokonać można poprzez Konto Klienta lub kontakt telefoniczny/drogą elektroniczną z serwisem MójCatering.
5. Zmianę lub anulowanie uważa się za dokonane z chwilą otrzymania przez Klienta od serwisu MójCatering wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.
6. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania.
7. W przypadku zmian dotyczących wyboru menu, zmiany dokonać można wyłącznie poprzez Konto Klienta. Klient uprawniony jest do modyfikacji zamówienia nie później niż do godz. 16:00 na 2 dni robocze przed planowaną datą realizacji zamówienia. W innym przypadku dostarczone zostaną mu posiłki z wybranej domyślnie diety. Powyższe zasady mogą ulec zmianie w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy.
8. W przypadku zmian skutkujących niedopłatą Klient zobowiązany jest do uiszczenia brakującej kwoty zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem do godz. 16:00 dnia poprzedzającego wysyłkę. Powyższe zasady mogą ulec zmianie w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy.
9. W przypadku zmiany Zamówienia na pakiet o niższej wartości cenowej, do konta Klienta zostanie przypisana ilość punktów odpowiadająca różnicy wynikającej z aktualnie obowiązującego cennika. Punkty te nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
10. W przypadku rezygnacji z zamówienia klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo diety w cenach regularnych wg cennika, a zwrot należności realizowany jest na wskazany w formularzu „rezygnacja z zamówienia” przez Klienta rachunek bankowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu potwierdzenia rezygnacji przez serwis MójCatering. W nadzwyczajnych przypadkach takich jak siła wyższa, okres ten może ulec wydłużeniu. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności niezależnych od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań danej Strony wynikających z Umowy, a których dana Strona nie mogła przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności.
11.W przypadku rezygnacji z zamówienia przed rozpoczęciem jego realizacji przez MÓJ CATERING, zwrot wpłaty zostanie pomniejszony o prowizję operatora płatności i/lub prowizję pośrednika, poprzez którego została dokonana wpłata. Usługodawcy przysługuje prawo do pobrania opłat w wysokości:
– 10% wartości każdego Zestawu w celu pokrycia kosztów manipulacyjnych w przypadku Zamówień złożonych przez Formularz Zamówienia oraz za pośrednictwem BOK ;
– 20% wartości każdego Zestawu w celu pokrycia kosztów manipulacyjnych w przypadku Zamówień złożonych za pośrednictwem serwisów pośredniczących w sprzedaży (dietly, cateromarket).
11.1 W przypadku zamówień Subskrypcyjnych, za które środek płatniczy został już obciążony określoną należnością, Klient uprawniony jest do zmiany lub anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu lub dniach nie później niż do godz. 1600 na 3 dni przed planowaną datą realizacji Zamówienia. W przypadku niedochowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym przyjmuje się, że dyspozycja zmiany lub anulowania została złożona o godzinie 1600 dnia następnego, a termin obowiązywania Subskrypcji w dotychczasowym wariancie ulega odpowiedniemu przedłużeniu.
11.2.W przypadku zmian, dotyczących Zamówień Subskrypcyjnych za które środek płatniczy został już obciążony określoną należnością, a przypadających na wtorek, Klient jest zobowiązany złożyć dyspozycję zmiany lub anulowania takiego Zamówienia nie później niż do godz. 16:00 na 4 dni przed planowaną datą realizacji Zamówienia.
11.3. W przypadku zmian, dotyczących Zamówień Subskrypcyjnych za które środek płatniczy został już obciążony określoną należnością, a przypadających na niedzielę, Klient jest zobowiązany złożyć dyspozycję zmiany lub anulowania Zamówienia nie później niż do godz. 16:00 na 4 dni przed planowaną datą realizacji Zamówienia.
11.4. Powyższe zasady mogą ulec zmianie w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy. Wówczas Usługodawca z wyprzedzeniem powiadomi Klienta o takiej zmianie.
11.5. Dyspozycja zmiany lub anulowania Zamówienia Subskrypcyjnego w przypadkach opisanych powyżej, powinna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adres: kontakt@mojcatering.com.pl
11.5. Zmianę lub anulowanie uważa się za dokonane z chwilą otrzymania przez Klienta od „Mój Catering” wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.

X. Dostawa

1. Dostawa Zamówienia odbywa się zgodnie z informacjami wskazanymi w Serwisie na www.panel.mojcatering.com.pl oraz na stronie www.mojcatering.com.pl/obszar-dostaw/
2. Zamówienia na niedzielę dostarczane są według harmonogramu dostaw zamówień na sobotę.
3. MójCatering zastrzega prawo do odmowy dostarczenia danej diety do adresu wskazanego przez Klienta ze względów technicznych leżących po stronie MójCatering – klient jest informowany o tym fakcie.
4. W razie uniemożliwienia realizacji dostawy Zamówienia pod wybranym adresem w godzinach dostaw określonych w regulaminie lub nieodebrania przez Klienta Zamówienia i niezgłoszenia tego faktu do godziny 19:00 na 3 dni przed danym dniem, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
5. Do usługi należy doliczyć koszt dostawy (5 złoty za dzień).

XI. Płatności

1. Bezpieczeństwo obsługi zakupów jest zagwarantowane dzięki protokołowi SSL. Certyfikat SSL to narzędzie poświadczające wiarygodność domeny oraz jej właściciela. Potwierdza bezpieczeństwo szyfrowania danych przesyłanych pomiędzy użytkownikiem a serwerem. Jest gwarantem zachowania poufności danych i całej komunikacji. Gwarancja ta jest udzielana przez niezależny podmiot czyli wystawcę. Bezpieczeństwo płatności jest zagwarantowane dzięki sprawdzonym operatorom usług finansowych: TPay (Krajowy Integrator Płatności S.A.), Payu, BlueMedia (Blue Media S.A.), PayPo (PayPo Sp. z o.o.).
2. Usługodawca umożliwia dokonanie płatności przez Klienta w ramach zawartej umowy o świadczenie Usług za pomocą przelewu online lub płatność kartą za pośrednictwem systemu TPay, BlueMedia, PayPo, Payu.
2. Wpłatę z tytułu zawartej umowy o świadczenie Usług należy dokonać w pełnej kwocie w terminie 2 dni od momentu pierwszej dostawy. W przypadku braku wpłaty za zamówienie w tym terminie, Zamówienie jest traktowane jako anulowane.
3. Za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy, bądź przesłania potwierdzenia przelewu elektronicznego w formie pliku PDF.